Licenční smlouva

TATO LICENČNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI

Firma: BEZPO Benešov s.r.o.
IČO: 271 45 042
Sídlo: Čapkova 698, Benešov, 256 01
Za kterou jedná: Petr Koukol
Telefon: 317 728 921
E-mail: info@bezpo-bn.cz
(dále jako " Poskytovatel ")

a

Koncovým uživatelem licence. Koncovým uživatelem se rozumí ten, kdo za program uhradil smluvní cenu a ten, kdo je uveden na daňovém dokladu k programu.
(dále jako " Nabyvatel ")

( Poskytovatel a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako "Smluvní strana")

 

SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

1 Definice
1.1 V této Smlouvě "Předmět licence" znamená program Hlídač ČSN (dále jako "Produkt").

2 Licence
2.1 Poskytovatel tímto poskytuje Nabyvateli k Předmětu licence nevýhradní licenci, a to územně omezenou pro území české republiky, na dobu trvání majetkových práv k Předmětu licence neurčitou.
2.2 Produkt může Uživatel instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jinak užívat v takové variantě, k jaké vlastní licenci, a pouze na tolika počítačích a způsobem, jaký odpovídá typu vlastněné licence a Vy se nestáváte vlastníkem Produktu, ani Vám nevznikají žádná práva k ochranným známkám Poskytovatele. „Počítačem“ se rozumí počítač, pracovní stanice, terminál, příruční PC, zařízení typu pager, „inteligentní telefon“ nebo jiné elektronické digitální zařízení, na kterém je možné přistupovat k produktu.
2.3 Nabyvatel nemá právo udělit třetím osobám podlicenci(e) .
2.4 Nabyvatel nemá právo postoupit licenci bez souhlasu Poskytovatele .
2.5 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedeného Produktu, včetně všech práv v tomto článku uvedených.
2.6 Není povoleno sjednání pronájmu, leasingu, zapůjčení nebo převodu Produktu, kopií Produktu, souvisejících materiálů nebo práv vyplývajících z těchto Licenčních podmínek nebo Smlouvy.
2.7 Práva, která nejsou udělena v těchto Licenčních podmínkách, Nabyvateli nepřísluší.
2.8 Uživatel nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je Produkt založen nebo které obsahuje.
2.9 Není povoleno zpracování, překládání, změna, dekompilace nebo disassemblace Produktu nebo pokus o odblokování nebo obejití inicializačního systému použitého pro registrování provozované instalace Produktu.

3 Dodávka, registrace a instalace
3.1 Uživatelská příručka Produktu (manuál) je bezplatně umístěna na internetových stránkách Poskytovatele www.hlidaccsn.cz.
3.2 Produkt je kompletně distribuovaný digitálně (elektronicky). Digitální distribucí (elektronicky) jsou rovněž poskytovány také další aktualizované verze Produktu.
3.3 K zahájení provozu Produktu je nutná registrace, kterou Nabyvatel provede prostřednictvím
licenčního klíče, který je vygenerován při prvním spuštění Produktu. Registrace může být provedena telefonicky, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem.
Instalaci a registraci Produktu provádí Nabyvatel dle pokynů k instalaci, které jsou přístupné na internetových stránkách poskytovatele .
3.4 Nabyvatel uděluje Poskytovateli výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona.

4 Záruka na Produkt
4.1 Poskytovatel odpovídá za to, že Produkt má deklarované vlastnosti , jak jsou dostupné na internetových stránkách Poskytovatele, nebo v manuálu..
Absence vlastností či funkcí, které nejsou v uváděny, se nepovažuje za vadu. Nabyvateli nevznikají z tohoto důvodu žádné nároky z odpovědnosti za vady, nebo nárok na odstoupení od Smlouvy.
4.2 Poskytovatel garantuje funkčnost Produktu za předpokladu, že budou Nabyvatelem splněny podmínky uvedené na internetových stránkách Poskytovatele.

5 Omezení odpovědnosti
5.1 Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené Produktem, pokud jsou zapříčiněny Nabyvatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
Poskytovatel neodpovídá zejména za:
- nefunkčnost, nebo změnu databáze poskytované třetí stranou
- vložení nesprávných, nebo chybných informací (údajů) do Produktu Nabyvatelem
- import poškozených, nebo chybných souborů do Produktu
- nesprávnou interpretaci údajů prezentovaných Produktem
- zavirování počítače počítačovými viry, vnějším útokem na počítač
- jiným neodborným zásahem do Produktu
- poškození způsobeným nesprávnou funkcí ostatních součástí počítače, nebo dalších programů
5.2 Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk, v době kdy Nabyvatel nemohl Produkt užívat ve sjednaném
rozsahu.
5.3 V případě vzniku škody způsobené vadami Produktu, mimo výše uvedených, odpovídá Poskytovatel pouze v případě prokazatelného zavinění. Náhrada škody je stanovena do výše ceny zaplacené za Produkt.

6 Uzavření a trvání Smlouvy
6.1 Licenční smlouva je uzavřena registrací Produktu nebo uhrazením smluvní ceny, a to tím okamžikem, který nastane nejdříve.
6.2 Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

7 Odměna za licenci
7.1 Smluvní strany ujednávají, že Poskytovatel poskytuje Nabyvateli licenci za úplatu.
7.2 Nabyvatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za licenci k Produktu částku včetně DPH jednorázově (dále jako "Odměna") .

8 Platební podmínky
8.1 Nabyvatel se zavazuje zaplatit Odměnu v hotovosti, nebo bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedeném na daňovém dokladu k Produktu.
8.2 Odměna je splatná ve lhůtě uvedené na daňovém dokladu k Produktu.

9 Smluvní pokuta
9.1 V případě, že se Nabyvatel dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny .

10 Odstoupení od Smlouvy
Nabyvatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz, nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku, nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Poskytovatele a/nebo Poskytovatel vstoupí do insolvence;
Prohlášení Poskytovatele uvedené v odst. 2.5 této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé .
10.1 Poskytovatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
10.1.1 Nabyvatel je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než dní;
10.1.2 Nabyvatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz, nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku, nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Nabyvatele a/nebo Nabyvatel vstoupí do insolvence;
10.1.3 Nabyvatel poruší podmínky Licence uvedené v čl. 2 této Smlouvy .
10.2 Smluvní strany mají právo odstoupit od této Smlouvy ze zákonných důvodů .
10.3 Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
10.4 Licence končí dnem doručení odstoupení od smlouvy.
10.5 V případě odstoupení nejsou Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění, tím není dotčen nárok na vydání bezdůvodného obohacení .

11 Rozhodné právo
11.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

12 Závěrečná ustanovení
12.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
12.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
12.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
12.4 Tato Smlouva může být ze strany Poskytovatele změněna.
12.5 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
12.6 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.